Prof. LI Defeng (Director)

Prof. HE Yuanjian(Chairman)

Dr. LEI Lai Ching Victoria (Secretary)

Prof. ZHANG Meifang